אגף משאבי אנוש

שאלון אישי למועמד למשרה פנויה

27-11-2021

פרטי מכרז
תאריך התחלת מכרז: 18-11-2021 09:00   
תאריך סיום מכרז: 06-12-2021 09:00   
0293-22579
אגף הנדסה
אדריכל/ית אזורי/ת / מתכנן/ת אזורי/ת באגף התכנון
תנאי סף
השכלה ודרישות מקצועיות
בעל/ת תואר אקדמי באדריכלות או תואר שני בתכנון ערים שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ; עבור אדריכלים: רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.
תנאי סף מסמך חובה לצירוף
ניסיון מקצועי
יש להציג אישור/י העסקה המעיד/ים על ניסיון מקצועי נדרש: ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בתכנון עירוני, בהכנת תכניות בניין עיר או בבדיקת תכניות בניין עיר; ניסיון ברשויות מקומיות ו/או משרדי ממשלה מהווה יתרון.
תנאי סף מסמך חובה לצירוף
דרישות נוספות
בקיאות וידע בחוק התכנון והבניה, מקצועיות אמינות ויסודיות, חשיבה יצירתית, יכולת עמידה ביעדים, יכולת ייצוג בפורומים מקצועיים, עבודה בשעות לא שגרתיות, עברית ואנגלית ברמה גבוהה, היכרות עם תוכנות Autocad, GIS, Office תהווה יתרון.

פרטים אישיים
* שם פרטי
* שם משפחה
* מספר ת.ז
* כתובת דוא"ל
* מספר טלפון נייד

עיר מגורים
* רחוב
* מספר בית
* מספר דירה
מיקוד
ניסיון תעסוקתי רלוונטי
ניסיון מקצועי: אישורי העסקה הכוללים בין היתר תקופת העבודה, היקף המשרה, ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד. במקרים חריגים בהם אין בידי המועמד אפשרות להציג אישור מעסיק ממעסיקים קודמים, יהיה עליו להגיש תצהיר חתום: ככלל, מועמד המבקש להשתתף במכרז, נדרש לצרף קורות חיים והעתקי מסמכים המעידים על השכלה וניסיון כנדרש בנוסח המכרז שפורסם. במקרים החריגים כדלהלן:
א. סגירת מקום העבודה או הלימודים
ב. בעל עסק עצמאי
ג. שמירה על דיסקרטיות במקום העבודה הנוכחי
ד. סירוב מקום העבודה או מוסד הלימודים להמצאת אישור העסקה או לימודים, בכפוף להמצאת אסמכתא תומכת בדבר הפנייה למקום העבודה או הלימודים וסירובם להמציא את האישור הנדרש
רשאי המועמד להגיש תצהיר חתום על ידי עו"ד ובו פירוט הנסיבות בגינן לא ניתן להציג אישור כאמור וכן פירוט בדבר השכלתו ו/או ניסיונו של המועמד , וזאת בצירוף אישור המוסד לביטוח לאומי המפרט את תקופות ההעסקה.
  • עבודה ביותר מחצי משרה תיחשב כמשרה מלאה לצורך עמידה בתנאי הסף. עבודה בחצי משרה או פחות מכך, ובלבד שלא תפחת מ 25% משרה, תחושב באופן משוקלל.
  • ניסיון במגזר הציבורי מוגדר כניסיון בתעסוקה בגופי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים, תאגידים עירוניים וחברות ממשלתיות.
  • ניסיון שנרכש בשירות צבאי חובה או שירות לאומי ייחשבו כניסיון מקצועי לעניין עמידה בתנאי סף, ובלבד שמדובר בניסיון מוכח ורלוונטי לביצוע התפקיד בהתאם לתחומי העיסוק המפורטים בו.
  • לניסיון מקצועי בתחום המשפטים ייחשב הניסיון שנצבר לאחר קבלת הרישיון מלשכת עורכי הדין בישראל (למען הסר ספק, תקופת ההתמחות אינה באה בחשבון מניין שנות הניסיון המקצועי( עם זאת, מובהר כי תקופת עבודה כתובע צבאי, כתובע במשטרה, כנציג היועץ המשפטי לממשלה המופיע בבתי משפט וכו' (אף אם במהלכה לא היה בידי המועמד רישיון לעריכת דין), תיחשב לניסיון מקצועי רלוונטי, ככל שהוצגו הוכחות תומכות לכך.
  • לניסיון מקצועי בתחום הכספים, ייחשב גם הניסיון שנצבר בתקופת ההתמחות בראיית חשבון.


מקום עבודה
תאריך תחילת עבודה
תאריך סיום עבודה
תיאור תפקיד
הסיבה להפסקת עבודה
היקף משרה
אנא צרף תעודה רלוונטית

תפקיד אחרון ברשות מקומית:
תאריך התחלה:
תאריך סיום:
סיבת עזיבה:
השכלה


שם המוסד
מגמה
מספר שנות לימוד
שנת סיום


שם המוסד
מגמה
מספר שנות לימוד
שנת סיום


שם המוסד
מגמה
מספר שנות לימוד
שנת סיום

קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז
שם הקורס / השתלמות
תאריך סיום
מסגרת לימודים
אנא צרף תעודה רלוונטית
רישיון/ רישום בפנקס מקצועי
מספר רשיון:
סוג רשיון:
מועד קבלת הרישיון:
אנא צרף צילום רישיון
מספר רשיון:
סוג רשיון:
מועד קבלת הרישיון:
אנא צרף צילום רישיון
מספר רשיון:
סוג רשיון:
מועד קבלת הרישיון:
אנא צרף צילום רישיון
מספר רשיון:
סוג רשיון:
מועד קבלת הרישיון:
אנא צרף צילום רישיון
מספר רשיון:
סוג רשיון:
מועד קבלת הרישיון:
אנא צרף צילום רישיון
מספר רשיון:
סוג רשיון:
מועד קבלת הרישיון:
אנא צרף צילום רישיון
מספר רשיון:
סוג רשיון:
מועד קבלת הרישיון:
אנא צרף צילום רישיון
מספר רשיון:
סוג רשיון:
מועד קבלת הרישיון:
אנא צרף צילום רישיון
רשיונות נהיגה/בעלות על רכב
אנא צרף צילום רישיון
שפות
השפה
קריאה
כתיבה
דיבור
השפה
קריאה
כתיבה
דיבור
ממליצים
שם פרטי + שם משפחה
תפקיד / מקצוע
מקום עבודה
אנא צרף מכתב המלצה

צירוף מסמכים
אנא צרף קורות חיים
קרובי משפחה
קרובי משפחה בין עובדי הרשות ונבחריה ( "קרובי משפחה" בהגדרתם בנוהל מס' 24.0202 "העסקת קרובי משפחה" ):
הגדרת קרבת משפחה:
קרבת משפחה לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ תהיה:
בן-זוג, בת-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה.
שם
יחס קרבה
תיאור התפקיד
מניעת ניגוד עניינים
ייצוג הולם ושוויון הזדמנויות בעבודה
הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה. אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות סמנ/י X במקום המתאים:
הצהרת המועמד
אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה/מיון/מהימנות ו/או מבדקי התאמה נוספים שהעירייה תקבע במידה ויידרש.
ידוע לי שלא תהיה התייחסות לטופס שלא מולא במלואו ולא הוגשו כל המסמכים הנדרשים.
מודגש כי רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף ומגיש את כלל המסמכים תישקל מועמדותו/ה לתפקיד שבמכרז .
מנהלה
  • במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
  • בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.
  • לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.
  • במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדות כמבוטלת.
הריני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים וידוע לי כי מסירת פרטים / מסמכים שאינם נכונים מהווה עבירה על פי חוק.
(אם יתברר, בזמן כלשהו, כי הצהרתי זו אינה נכונה, אני מתחייב/ת להפסיק את עבודתי במועצה מיד עם קבלת הודעה מתאימה ממנהל משאבי אנוש; ובמקרה זה יראו אותי כמי שהתפטר/ה מעבודתו/ה במועצה על כל המשתמע מכך, וידוע לי כי במקרה זה לא אהיה זכאי/ת לפיצויי פיטורים או לדבר אחר כלשהו, וכי אין האמור לעיל גורע מסמכויות או מזכויות הרשות לנקוט נגדי כל צעד חוקי נוסף בגין מסירת הצהרה בלתי נכונה.)

חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר